ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN

WERKZAAMHEDEN DOOR MICROGRID SOLUTIONS B.V.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-Gravenhage onder nummer 85647632

 

 

Artikel 1 – definities

De navolgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de volgende daarbij vermelde betekenis:

Overeenkomst: elke tussen een Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, inclusief wijzigingen en/of aanvullingen daarop, krachtens welke overeenkomst de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Microgrid Solutions B.V., gevestigd te Hengelo.
Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer bij een Overeenkomst, alsmede degene aan wie een aanbieding van de Opdrachtnemer is gericht.

DNR: de ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst meest recente versie van de De Nieuwe Regeling.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer en op alle

    Overeenkomsten.

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen de
  Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de
  hand gewezen.


Artikel 3 – toepasselijkheid DNR

In aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden zijn op Overeenkomsten de volgende regelingen van toepassing:

 1. op werkzaamheden waarbij de Opdrachtnemer optreedt als adviesbureau als bedoeld in de DNR, is de DNR van toepassing; De Opdrachtgever wordt geacht van de inhoud van de DNR kennis te hebben genomen. De DNR ligt ter inzage ten kantore van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever, indien hij daar om verzoekt, kosteloos in het bezit stellen van de DNR. In geval van tegenstrijdigheden tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de DNR prevaleren altijd de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – aanbieding

Elke aanbieding van de Opdrachtnemer moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd en is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Opdrachtgever alsmede op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien de aanbieding geen termijn voor aanvaarding vermeldt, is deze termijn 30 dagen te rekenen vanaf de dagtekening.


Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen dan wel indien de
  Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Mondelinge toezeggingen door
   en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet.
 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een Overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot
  stand komen. De Opdrachtnemer is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te
       brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs
       noodzakelijk mocht achten.
 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties toegestaan.

 

Artikel 6 – prijzen

 1. De door de Opdrachtnemer opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in euro, tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting – waaronder btw – en heffingen.

 

 1. De Opdrachtnemer heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te wijzigen in geval van een
  wijziging van een of meer kostprijsbestanddelen. Prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de Opdrachtgever
       worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden.
  3. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar
       vastgesteld. Als basis voor de lonen wordt de geldende CBS index Zakelijke Dienstverlening gehanteerd.
       Prijsverhogingen voor materialen worden geheel doorberekend.

 

Artikel 7 – levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd (waaronder tevens begrepen de termijn waarbinnen werkzaamheden dienen
  te worden uitgevoerd c.q. een werk dient te worden voltooid) is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een
      schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover
      die een termijn van één maand niet overschrijdt, kan de Opdrachtgever geen enkel recht ontlenen.
 2. In geval de Opdrachtnemer in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Opdrachtgever uitsluitend het
  recht de Overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade
  en/of kosten. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden geretourneerd, echter zonder vergoeding
      van rente.


Artikel 8 – uitvoering van werkzaamheden

 1. Bij de uitvoering van werken zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico dat de Opdrachtnemer
  tijdig kan beschikken over:
 2. de voor de uitvoering van het werk benodigde bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder
       afmetingen), vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc.;
 3. gebouwen of terreinen, waarin, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 4. tekeningen van de ligging van kabels, bedrading, leidingen etc.:
  2. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens volledig,
   actueel en juist zijn.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen
  waarin, waaraan of waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, welke toestand naar het
  oordeel van de Opdrachtnemer zodanig moet zijn dat de uitvoering van de werkzaamheden kan worden
       begonnen en deze kunnen worden voortgezet. Het bepaalde in de vorige volzin geldt evenzeer indien de
       Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
 6. 4. De Opdrachtnemer doet aan de Opdrachtgever de aanbeveling, mede in het kader van haar verplichting als
  bedoeld in de DNR, om voor werken zo mogelijk een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. De
  Opdrachtgever verplicht zich, voor het geval een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, de
       Opdrachtnemer als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen. Indien en voor
       zover de Opdrachtgever geen verzekering als hiervoor bedoeld afsluit, komen die beslissing en de gevolgen
       daarvan geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, die voor de Opdrachtnemer ontstaan, hetzij
  doordat de Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een of meer van zijn in dit artikel omschreven
  verplichtingen, hetzij doordat een of meer omstandigheden die ingevolge dit artikel voor rekening en risico
       van de Opdrachtgever komen niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zijn. Bij tijdsverlies,
       veroorzaakt door vertraging doordat de Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een of meer van zijn in dit
       artikel omschreven verplichtingen dan wel die ingevolge dit artikel voor rekening en risico van de
       Opdrachtgever komt, wordt een zodanige verlenging van levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in
       aanmerking genomen, redelijk is, onverminderd de overige aanspraken van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 9 – samenwerking met derden

 1. Indien de Opdrachtnemer, overeenkomstig het bepaalde in de DNR, op verzoek van de Opdrachtgever
  samenwerkt met een of meer andere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, zal de
  Opdrachtnemer voor het door deze derden verrichte deel van de werkzaamheden niet aansprakelijk zijn,
       behoudens voor zover de Opdrachtnemer deze aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard.
 2. In de in het vorige lid bedoelde gevallen is de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer verantwoordelijk
  voor de door de derden aan de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens.

 

 

 1. Indien de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zelf een of meer andere
  adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, dan wel andere derden inschakelt, zal de
  Opdrachtnemer voor het door deze derden verrichte deel van de werkzaamheden slechts aansprakelijk zijn
       voor zover die derden jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk zijn.

 

Artikel 10 – betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na
  factuurdatum. Opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering van hem met de vordering
  van Opdrachtnemer te compenseren. Alle betalingen dienen der halve zonder enige aftrek of schuldvergelijk
       plaats te vinden.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotfacturen te zenden. Betaling van voorschotfacturen dient te
  geschieden direct nadat deze door de Opdrachtgever zijn ontvangen.
 3. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 4. Alle betalingen dienen zonder enige opschorting, aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta
  als vermeld op de factuur. In het geval de Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst op
  de Opdrachtnemer aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot
      betaling op de overeengekomen wijze.
 5. Indien de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal
  nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan,
  naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de
       Opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in dit artikel, is
  hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 7. De Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en voor zover
  de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting c.q. (in het geval van lid 6) haar
  verplichting tot het stellen van zekerheid.

 

Artikel 11 – aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het
  desbetreffende geval onder haar desbetreffende aansprakelijkheids- verzekering(en) wordt/worden
  uitbetaald. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de
       aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Opdrachtnemer.
 2. Voorts gelden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in alle gevallen de beperkingen van de
  aansprakelijkheid die zijn opgenomen in de DNR.
 3. Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het
  (bedrijfs)terrein van de Opdrachtnemer bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat de Opdrachtnemer voor enig
  lichamelijk en/of geestelijk letsel van welke aard dan ook, of welke verwonding dan ook (wat betreft
       personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (wat betreft
       zaken) in geen geval aansprakelijk is, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar
       bestuurders persoonlijk.
 4. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gebruik van door haar vervaardigde rapporten, verslagen of
  andere documenten door anderen dan de Opdrachtgever, noch voor gebruik voor een ander doel dan
  waarvoor deze zijn vervaardigd. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle
       aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de hiervoor bedoelde documenten.
 5. De in bovenstaande leden voor de Opdrachtnemer zelf Bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen
  van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder
  ander die door haar in het kader van de Overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij
       geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
 6. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot
  vergoeding van schade, waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins
  niet aansprakelijk is, en haar schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor haar
       daardoor mochten ontstaan.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden
  verricht door werknemers van Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken
  van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door
  eventuele onjuistheden in de rapportages en/of adviezen van Opdrachtnemer. De rapportages en adviezen
  zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel
       recht ontlenen.

 

Artikel 12 – geheimhouding

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen alle door de andere partij verschafte (bedrijfs)informatie vertrouwelijk behandelen, deze informatie niet openbaar maken aan derden en van deze informatie alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 – personeel

 1. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om in de periode van uitvoering van de Overeenkomst en
  binnen een jaar na beëindiging daarvan om personeelsleden in dienst bij de Opdrachtnemer, die belast zijn
  met het uitvoeren van de Overeenkomst, in dienst te nemen of anderszins in te schakelen c.q.
       werkzaamheden te laten verrichten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de
       Opdrachtnemer.
 2. Indien de Opdrachtgever binnen de in het voorgaande lid bedoelde periode een of meer in het voorgaande
  lid bedoelde personeelsleden van de Opdrachtnemer in dienst neemt, is zij aan de Opdrachtnemer
  verschuldigd een bedrag gelijk aan het brutojaarsalaris c.q. de brutojaarsalarissen van de desbetreffende
       personeelsleden, onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer waaronder het recht op
       volledige schadevergoeding.

 

Artikel 14 – overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer
  onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds te
  voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover
      daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
      werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf
      van de Opdrachtnemer of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van de
      Opdrachtnemer.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de
  Opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst
  voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
      zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


Artikel 15 – geschillen en toepasselijk recht

 1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die
  daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal (voor zover nodig in afwijking
  van het bepaalde in de DNR) in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Amsterdam,   
       onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie en tenzij partijen arbitrage
       overeenkomen. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
       beroep of bedrijf, is hij gedurende een maand nadat de Opdrachtnemer zich schriftelijk op dit artikellid heeft
       beroepen gerechtigd, om voor beslechting van het desbetreffende geschil de door de volgens de wet
       bevoegde burgerlijke rechter te kiezen.
 2. Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg
  zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, doch met uitzondering van
  de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop
       van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Microgrid Solutions B.V.
Veluwestraat 25
7559 LJ Hengelo (ov.)
www.microgridsolutions.eu